Друк

Освітньо-виховний проект з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Київщина – серце України»

tutul-proekt-3Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2018 рр. (протокол науково-методичної ради КОІПОПК №4 від 29.05.2014)

 

Актуальність проекту

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї  Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Провідною ідеєю проекту «Моя країна – Україна, Київщина – серце України» (далі – Проект) є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності.

 

Основні поняття

Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

Патріот – той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

 

Мета та завдання

Метою Проекту є формування патріотизму юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

Основними завданнями Проекту є:

 • §активізація діяльності навчальних закладів Київської області з виховання у дітей, учнівської та студентської молоді почуття патріотизму;
 • §організація виховної роботи та змістовного дозвілля учнівської молоді у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та позашкільних навчальних закладах патріотичного спрямування, успадкування духовних надбань українського народу;
 • §посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави
 • §виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;
 • §виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства,  освіченості, формуванню національної свідомості, належності до рідної землі;
 • §забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;
 • §здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань патріотичного виховання;
 • §підготовка вчителів до реалізації завдань патріотичного виховання;
 • §створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань патріотичного виховання.

Нормативно-правова база

 • Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 року №1718-р;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 199-р "Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки";
 • Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);
 • Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2013 року №1453/716/997 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 • Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09.12.2013 № 148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області;
 • Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 № 405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області».

Розробники Проекту: департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Учасники Проекту: педагоги, діти, учнівська та студентська молодь загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів Київщини, батьківська громадськість, органи місцевого самоврядування, громадські організації, дитячі громадські об’єднання, культурно-освітні установи, заклади системи фізичної культури і спорту, засоби масової інформації.

Термін реалізації Проекту: 2014-2018 роки 

Характеристика Проекту:

 • за кінцевим результатом: освітньо-виховний;
 • за кількістю учасників: масовий;
 • за тривалістю: довготривалий;
 • за характером контактів: зовнішній;
 • домінуючий вид діяльності: творчий.

 Етапи Проекту

Етапи

Вид діяльності

Терміни

Пошуково-аналітичний

 • розроблення Проекту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;
 • проведення організаційних обласних методико-педагогічних заходів щодо реалізації Проекту;
 • визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту

січень-лютий 2014 року

Практичний

 • розроблення інструктивно-методичного забезпечення Проекту;
 • розроблення ресурсного забезпечення Проекту (супутніх проектів, комплексних довгострокових програм тощо);
 • висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми, учнівською та студентською молоддю в засобах масової інформації, на сайтах навчальних закладів, місцевих органів управління освітою;
 • проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю;
 • психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності навчальних закладів

березень 2014 року - травень 2018 року

Презентаційний (підсумковий)

 • проведення обласних підсумкових заходів за участю представників Київської обласної державної адміністрації, місцевих органів самоврядування, педагогів, дітей, учнівської та студентської молоді навчальних закладів області, батьківської громадськості, громадських організацій;
 • підведення підсумків роботи з реалізації Проекту;
 • узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту, презентація результатів проектної діяльності, висвітлення регіонального досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації

червень-липень

2018 року

 

ПЛАН
заходів щодо вдосконалення системи  патріотичного та громадянського виховання дітей, учнівської та студентської молоді в навчальних закладах Київської області

 

Заходи інформаційно-методичного забезпечення

1. Проведення проблемно-тематичних, пролонгованих курсів патріотичного змісту для педагогів області.

КОІПОПК
Вересень-червень щороку

2. Включення до програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з усіх напрямів) тематичних спецкурсів та навчальних занять, що забезпечують підготовку педагогічних працівників до організації патріотичного виховання учнівської та студентської молоді.

КОІПОПК
постійно

3. Організація та проведення для педагогічної громадськості області заходів міжкурсового періоду: науково-практичних конференцій, тренінгів, нарад, круглих столів, вебінарів, семінарів-практикумів, зустрічей, майстер-класів, презентацій тощо.

КОІПОПК
постійно

4. Забезпечення функціонування постійно діючих консультаційних пунктів з питань формування патріотичних та громадянських цінностей особистості на базі структурних підрозділів інституту.

КОІПОПК
постійно

5. Підготовка методичного забезпечення для підвищення якості організації роботи з патріотичного виховання: посібників, підручників, рекомендацій, матеріалів, сценаріїв виховних справ тощо.

КОІПОПК
місцеві органи управління освітою, навчальні заклади
постійно

6. Вивчення та пропагування передового педагогічного досвіду для представлення на обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини».

КОІПОПК
місцеві органи управління освітою, навчальні заклади
постійно

7. Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту (конспектів уроків, виховних справ, програм ви­ховної та гурткової роботи, проектів тощо), розроблених педагогами області, на сайті «Мій кращий урок».

КОІПОПК
постійно

8. Проведення тематичних екскурсій та лекцій на базі музею історії освіти Київщини.

КОІПОПК
постійно

9. Створення обласних інформаційних банків даних про:

- перспективний педагогічний досвід навчальних закладів щодо організації ефективної роботи патріотичного спрямування.

КОІПОПК
до 01.09.2014

-  функціонування гуртків патріотичного спрямування у позашкільних навчальних закладах.

КОІПОПК
до 01.10.2014

-  функціонування музеїв у за­кла­дах освіти районів і міст області

КОІПОПК
до 01.11.2014

 -  функціонування громадських організацій.

КОІПОПК
до 01.09.2014

10. Поповнення бібліографічного покажчика за персоналіями й тематикою визначних осіб та подій рідного краю.

КОІПОПК
постійно
 

11. Здійснення інформаційного наповнення рубрики «Патріотичне виховання юного покоління» на офіційному веб-сайті інституту.

КОІПОПК
постійно

12. Координація діяльності обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду:

-  «Формування демократичних цінностей учнів у процесі викладання суспільствознавчих предметів»;

-  «Шкільний музей як центр національно-патріотичного виховання учнівської молоді»;

-  «Організація краєзнавчої роботи у загальноосвітньому навчальному закладі».

КОІПОПК
протягом 2013-2016 років

13. Організація і проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів та акцій для учнівської та студентської молоді.

КОІПОПК
постійно

14. Упровадження у практику роботи міжнародних освітніх програм і проектів патріотичного спрямування.

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади
КОІПОПК
постійно

15. Сприяння розширенню напрямів співробітництва навчальних закладів області з соціальними інститутами, громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління, військовими комісаріатами, військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді.

депратаменнт освіти і науки Київської облдержадміністрації,
КОІПОПК
місцеві органи управління освітою, навчальні заклади
постійно

16. Видання збірника навчальних програм гуртків військово-патріотичного напряму

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
2014 рік

17. Розробка методичних рекомендацій щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
2014 рік

18. Створення електронних посібників за матеріалами обласних конференцій юних краєзнавців, членів пошукових загонів та об’єднань «Шляхами подвигу і слави», «Київщина мій заповітний край»

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку

 

19. Проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, круглих столів для  керівників гуртків військово-патріотичного напряму

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку

20. Поповнення медіатеки КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» матеріалами з досвіду діяльності позашкільних навчальних закладів з організації патріотичного виховання

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
постійно

21. Висвітлення роботи щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на шпальтах інформаційно-методичної газети «Позашкільний вісник» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», на сайтах департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», у засобах масової інформації

департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації,
місцеві органи управління освітою, навчальні заклади,
постійно
 

22. Удосконалення форм і методів роботи навчальних закладів області з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, консолідація діяльності всіх структур громадянського суспільства Київщини щодо патріотичного виховання підростаючого покоління

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади
постійно

23. Удосконалення системи навчання молоді щодо оволодіння нею основ військової справи, підвищення рівня фізичної підготовки та витривалості

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади
постійно

24. Включення тематики патріотичного виховання до планів роботи пошукових загонів та об’єднань, краєзнавчих гуртків, військово-патріотичних клубів. Висвітлення результатів пошукової діяльності на краєзнавчих конференціях, круглих столах, у мультимедійних проектах, методичних посібниках тощо.

позашкільні навчальні заклади,
постійно

25. Розширення тематики науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відділеннях «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», «Мовознавство», «Філософія та суспільствознавство», «Історія», спрямованих на дослідження героїчного минулого рідного краю, його культурно-духовної спадщини.

навчальні заклади,
постійно

26. Включення до планів роботи навчальних закладів заходів з дітьми, учнівською та студентською молоддю щодо формування національної свідомості, відданості та вірності українському народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності, зокрема проведення акцій єднання «Наша Україна –  єдина країна», флеш-мобів «З Україною в серці», відкритих годин спілкування «Моя Україно, я тобою на світі живу», днів української вишиванки та рідної мови, святкових програм «Дихай вільно, моя Україно!» тощо.

навчальні заклади,
постійно

27. Передбачити  у планах роботи навчальних закладів проведення акцій-реквіємів, круглих столів, уроків пам’яті, тематичних годин, вечорів-реквіємів, науково-практичних конференцій «Трагедія Голодомору 1932-1933 років в Україні», «Скорботні роковини», «Коли горить свіча», «Доколи пам’ять в серці не згасає», «Скорботна свічка пам’яті святої», «Німа правда історії» до роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

навчальні заклади,
постійно

Масові заходи з дітьми та учнівською молоддю, виховні справи, акції, конкурси патріотичного спрямування:

 

 • Участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому»
навчальні заклади,
з вересня 2014 року
 • Обласна благодійна акція «Діти Київщини-воїнам АТО»
навчальні заклади,
з вересня 2014 року
 • Обласний конкурс фотографій «Неосяжна моя Україно»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку вересень 
 • Цикл Уроків Мужності
навчальні заклади,
постійно
 • Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений Шевченківським дням, обласний конкурс «Топоніміка та історія рідного краю».
КОІПОПК
навчальні заклади,
вересень-січень щороку
 • Обласний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку жовтень
 • Організація та проведення командного чемпіонату Київської області з інтелектуальних ігор серед учнівської молоді
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
органи учнівського самоврядування,
листопад 2015, 2017 років
 • Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
грудень 2014, 2017 років
 • Обласна виставка-конкурс дитячих робіт «Чарівна палітра»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
                                                                                            грудень 2016 року
 • Обласний етап Всеукраїнської виставки «Український сувенір»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку грудень
 • Організація та проведення профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
органи учнівського самоврядування,
щороку грудень
 • Відкриття та функціонування виставки художніх картин «Натхненні творчістю Кобзаря», присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
КОІПОПК
з 28 січня 2014 року
 • Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку січень
 • Обласний  мистецько-патріотичний конкурс «Афганська війна очима дітей»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку лютий
 • Літературно-мистецьке свято «Тарасовими шляхами», присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
березень 2014 року
 • Організація та проведення конкурсу юних журналістів «Уперед, юнкоре!»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості,
органи учнівського самоврядування,
щороку березень
 • Обласна конференція юних краєзнавців «Київщина мій заповітний край»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку березень
 • КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

березень-квітень 2015, 2018 років

 • Обласний фольклорний фестиваль-конкурс «З народного джерела»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
квітень 2015, 2017 років
 • Проведення арт-проекту «Шевченко – наш сучасник»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
органи учнівського самоврядування,
квітень 2014 року

 

 • Обласний дитячий фольклорно-етнографічний фестиваль «Дитинства пісня Великодня»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку квітень-травень
 • КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

травень 2015 року

 • Обласний етап Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку червень
 • Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку квітень-червень

 

Заходи спрямовані на вивчення подій
 Великої  Вітчизняної війни 1941-1945 років
 • краєзнавчі пошукові експедиції юних дослідників: «Немає безіменних героїв»; «Фронтовими дорогами моїх рідних»; «Ця військова частина визволяла наш край»; «Учні нашої школи на фронтах Великої Вітчизняної війни»; «Іменами героїв названі вулиці нашого міста (села)» тощо
 навчальні заклади,
2014-2018 роки
 • пішохідні та велосипедні походи лінією оборони Києва та місцями визвольних боїв на території Київщини за участю вихованців туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних навчальних закладів
позашкільні навчальні заклади,
2014-2018 роки
 • екскурсії до Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році», Меморіального комплексу «Бабин яр», Національного історико-меморіального заповідника «Биковнянські могили», Меморіального комплексу «Букринський плацдарм», філіалу Музею історії Києва «Партизанська слава Київщини» у м. Переяслав-Хмельницькому
навчальні заклади,
2014-2018 роки
 • діяльність пошукових загонів навчальних закладів з метою поповнення експозицій шкільних музеїв, присвячених подіям Другої світової та Великої Вітчизняної воєн
навчальні заклади,
2014-2018 роки
 • несення почесної варти біля Вічного вогню, біля братських могил у містах і селах Київської області за участю учнівської та студентської молоді
навчальні заклади,
2014-2018 роки
 • догляд та маркування ДОТів, розміщених уздовж лінії оборони Києва у Києво-Святошинському, Вишгородському районах Київської області за участю вихованців туристсько-краєзнавчих та військово-патріотичних гуртків позашкільних навчальних закладів області
позашкільні навчальні заклади,
2014-2018 роки
 • героїко-патріотичні туристичні походи місцями бойової слави Київщини – відвідування місць бойової слави, меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил захисників Київщини у період Великої Вітчизняної війни  1941 - 1945 років за участю вихованців військово-патріотичних клубів та туристсько-краєзнавчих гуртків навчальних закладів області
навчальні заклади,
2014-2018 роки
 • обласний етап Всеукраїнської туристської естафети-пам’яті, присвяченої 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.

вересень-травень 2014 року

 • участь у Всеукраїнському велопробізі місцями бойової слави від східного до західного кордонів України, присвяченому 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
вересень-травень 2014 року
 • участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції «Дорогами слави і безсмертя», присвяченій 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
листопад 2014 року
 • участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської та студентської молоді «А ми тую славу збережемо», присвяченій 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
травень 2015 року
 • обласна конференція юних краєзнавців, членів пошукових загонів та об’єднань «Шляхами подвигу і слави», присвячена 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
квітень 2015 року
 • фотоконкурс «Пам’ять крізь віки»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
травень 2015, 2017 років
 • творчий флеш-моб до Дня Перемоги «Нащадки великої перемоги»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
травень 2015 року
 • пішохідні, велосипедні, водні, гірські походи місцями боїв на території України
навчальні заклади,
щороку

 

Заходи  туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи з дітьми
та молоддю навчальних закладів
 • огляди-конкурси музеїв історичного профілю навчальних закладів Київщини
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
грудень 2014-2017 роки
 • огляди-конкурси екскурсоводів-краєзнавців
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
березень 2015, 2018 роки
 • молодіжна патріотична парусна експедиція «Дніпрова хвиля» за маршрутом м. Переяслав-Хмельницький – с. Балико-Щучинка Кагарлицького району
Клуб юних моряків м. Переяслава-Хмельницького,
щороку травень  
 • парусна експедиція «Кубок Великого Дніпра»
Клуб юних моряків м. Переяслава-Хмельницького,
щороку липень
 • пошукові дослідження з метою участі у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина – Україна»
навчальні заклади,
щороку жовтень
 • походи й експедиції історико-краєзнавчого та природничого спрямування
навчальні заклади,
постійно
 • лінійки, вахти пам’яті, флеш-моби патріотичного змісту за участю дітей, учнівської та студентської молоді
навчальні заклади,
постійно
 • соціально-просвітницькі та волонтерські акції (почесні варти, покладання вінків і квітів до пам’ятників, меморіалів, благоустрій військових поховань, надання шефської допомоги ветеранам війни тощо)
навчальні заклади,
постійно
 • навчальні екскурсії до історичних, краєзнавчих, археологічних, мистецьких, етнографічних, галузевих музеїв
навчальні заклади,
постійно
 • створення у музеях  навчальних закладів області експозицій присвячених
подвигам воїнів «Небесної сотні» та воїнів АТО 
навчальні заклади,
протягом 2014-2015н.року

 

Заходи спрямовані на зміцнення здоров’я дітей та молоді,
 формування фізичної культури та культури здоров’я:
 • бесіди, лекторії, диспути, години спілкування, психологічні аукціони «Стежина здоров’я», «Шкідливі звички та їх профілактика», «Рухова активність та тривалість життя», «Екологія ґрунту та здоров’я людини», «Стань переможцем над шкідливими звичками», «Не помилитись допоможе обізнаність», «Сходинки здоров’я» тощо
навчальні заклади,
постійно
 • конкурси малюнків, стінгазет, виставки, конкурси соціальної реклами «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички на заваді життя», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоров’я – найвища цінність», «Internet – віртуальний наркотик»
навчальні заклади,
постійно
 • акції «День без паління», «Цукерка за цигарку», «Скажемо «НІ» шкідливим звичкам!», «Обери життя»
навчальні заклади,
щорічно
 • конкурси агітаційних бригад «Ми – за здоровий спосіб життя», «СНІДу – ні!»
навчальні заклади,
щорічно
 • обласні змагання серед учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Футбольні надії Київщини»
КОВ «Філія комітету з фізичного виховання та спорту МОН України»,
щороку квітень
 • обласні змагання в водного туризму серед учнівської молоді
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку квітень
 • обласні змагання з велосипедного туризму серед учнівської молоді
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку квітень
 • обласні змагання з пішохідного туризму серед учнівської молоді
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку травень
 • обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт»
КОВ «Філія комітету з фізичного виховання та спорту МОН України»,
щороку травень
 • обласний фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку червень
 • участь у Всеукраїнській військово-спортивній грі «Патріот»
навчальні заклади,
щороку червень
 • обласні змагання зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
щороку вересень
 • обласний етап Всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти  надій»
КОВ «Філія комітету з фізичного виховання та спорту МОН України»,
щороку червень
 • упровадження в діяльність навчальних закладів тренінгових програм «Рівний-рівному», «Майбутнє починається сьогодні», «Школа проти СНІДу»
навчальні заклади,
постійно

 

 

 Заходи спрямовані на розвиток дитячого лідерського руху

 • забезпечення створення в навчальних закладах сприятливих умов для функціонування ефективних моделей діяльності органів учнівського самоврядування в рамках партнерської співпраці педагогів, учнів, батьків
навчальні заклади, батьківські комітети,
органи учнівського самоврядування,
постійно
 • впровадження моделей громадсько-активних шкіл у практику роботи навчальних закладів області
навчальні заклади, батьківські комітети,
постійно
 • організація співпраці обласної ради дітей Київщини з структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, державними закладами, установами та громадськими організаціями щодо реалізації проектів і програм розвитку дитячого лідерського руху
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
Постійно
 • упровадження в діяльність органів учнівського самоврядування проектів обласної ради дітей Київщини  «Заочна подорож по Київщині», «Повага і турбота», «Знати. Зберігати. Відновлювати», «Затишне місто (село)», «Родинний затишок»
органи учнівського самоврядування
постійно
 • обласний конкурс на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування
КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
березень-червень щороку
 • поширення практики організації навчально-оздоровчих зборів лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді
місцеві органи управління освітою,
постійно
 • сприяння розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, одинок непрацездатним громадянам, учасникам АТО, створенню в навчальних закладах загонів милосердя, проведення акцій «Турбота», «Ветерани поруч», «Діти Київщини воїнам АТО», «Голуб миру» тощо
навчальні заклади, батьківські комітети,
органи учнівського самоврядування,
постійно

Фінансове забезпечення проекту

Фінансове забезпечення реалізації Проекту здійснюється на основі сучасної державної політики в галузі освіти та основних напрямів діяльності навчальних закладів. Джерелами фінансування є видатки, виділені місцевими бюджетами, а також залучені кошти, що не суперечить чинному законодавству України.

Очікувані результати:

 • організаційно-управлінський аспект: підвищення освітньо-виховних, розвивальних, рекреаційних можливостей навчальних закладів регіону в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості з високим патріотичним духом;
 • освітньо-виховний аспект: сформованість у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;
 • соціально-просвітницький аспект:  поширення серед дітей та молоді  знань про рідний край, сприяння виявам поваги до його історії, турботи про сучасне і майбутнє; використання позашкільного освітньо-виховного простору області для духовного, інтелектуального й фізичного розвитку дітей та молоді;
 • освітньо-маркетинговий аспект: розроблення презентаційних і просвітницьких заходів для дітей, учнівської та студентської молоді, формування позитивного іміджу навчальних закладів області як центрів розвитку успішної, конкурентоспроможної, національно-свідомої особистості з активною громадянською позицією;
 • методико-технологічний аспект: удосконалення технологій патріотичного виховання в умовах тісної взаємодії різних соціальних інституцій.