Друк

Післядипломна освіта

Відповідно до рішення Київської обласної ради VII скликання від 27.04.2018 № 432-21-VII «Про затвердження статутів комунальних підприємств та закладів Київської обласної ради у новій редакції» з 18 червня 2018 року – дня внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» офіційно має назву – Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» – це регіональний навчальний, науково-методичний, інформаційний та координаційний центр безпе­рервної освіти педагогічних працівників та управлінських кадрів.

Його засновано за рішенням Київської обласної ради від 12.05.1999 №108-07-ХХІІІ відповідно до розпо­рядження голови Київської обласної державної адміністрації від 28.05.1999 №276 і наказу Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 07.06.1999 №148.

Система післядипломної педагогічної освіти Київської області є органічною складовою державної освітньої системи і покликана створювати сприятливі умови для професійного розвитку освітян регіону. Інститут є головною структурною одиницею цієї системи; її функціонування здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативних документів України.

Мета діяльності Інституту – підвищення фахового рівня педагогічних працівників і управлінських кадрів системи загальної середньої освіти регіону, безперервний розвиток творчого потенціалу кожного педагога, управлінця, його інтелектуального і загальнокультурного рівня, оновлення професійних знань та вдосконалення набутих компетенцій, розгортання науково-дослідницької, експериментальної роботи у закладах освіти області.

Робота Інституту спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, мотивацію їх до самоосвіти, створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти педагогів та управлінців, досягнення ними ціннісних результатів, що мають випереджальний характер, розвиток інформаційного освітнього простору, підвищення результативності наукової діяльності, науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності, популяризацію здорового способу життя, соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основними напрямами діяльності Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  є такі:

 • постійний науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону;
 • формування інформаційно-навчального середовища системи освіти Київської області та входження у світовий простір;
 • створення умов для постійного професійного розвитку персоналу закладу освіти;
 • продовження наукових розробок з питань післядипломної освіти і змісту освіти:
  • модернізації форм і змісту післядипломної педагогічної освіти;
  • регіонального змісту освіти та навчально-методичного забезпечення варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів;
  • підготовки педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами, реалізації завдань профільного навчання;
  • науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;
  • здійснення системного моніторингу якості надання Інститутом освітніх послуг і професійного самозростання педагогів.

**

Цілісний освітній простір діяльності Інституту створюється на основі комплексного поєднання курсів підвищення кваліфікації та системи заходів міжкурсового періоду.

Провідним напрямом діяльності Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  є підвищення кваліфікації педагогічних працівників та управлінських кадрів регіону. Інформаційний, проблемно-пошуковий, особистісно орієнтований, компетентнісно орієнтований і діяльнісний підходи до організації процесу підвищення фахової кваліфікації, як інноваційні, успішно реалізуються в Інституті.

Інформаційний підхід реалізується на основі модернізації освітніх програм курсів підвищення кваліфікації(КПК) і змісту освіти за допомогою постійного оновлення традиційних і введення нових курсів. За такого підходу слухачі мають можливість удосконалювати знання психолого-педагогічного циклу, поглиблювати соціологічну й економічну підготовку, глибше усвідомлювати філософську сутність процесу гуманізації освіти, набувати компетенцій з питань, що є актуальними для системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Навчання в Інституті  організовується за денною, дистанційною, очно-заочною та індивідуальною формами навчання.

Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційного формою навчання слугує інформаційно-навчальна складова порталу Інституту – сайт дистанційного навчання, який вміщує програмно-методичні комплекси. Вони поєднують програми освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогічних праців­ників за дистанційною формою навчання, комплект засобів інформаційної підтримки навчального модуля, систему діагностико-аналітичних матеріалів, розробки занять, що входять до навчального плану.

Такі комплекси підготовлено з 39 спеціальностей, що дає можливість організувати підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання для всіх бажаючих педагогічних працівників закладів освіти Київської області та України. Вченою радою ДНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України розглянуто і схвалено роботу Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» з питання дистанційного навчання педагогічних працівників та рекомендовано до впровадження в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти України.

Електронний науково-методичний посібник „Програмно-методичні комплекси освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання”, підготовлений авторським колективом, розглянуто та схвалено ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» до використання в закладах післядипломної педагогічної освіти України.

Результати діагностики показують стабільно високий рівень задоволення освітніх потреб слухачів курсів, зокрема за такими показниками: форма організації і зміст занять, мотивація професійного зростання, новизна отриманої інформації.

***

Основними формами заходів міжкурсового періоду є міжнародні, всеукраїнські та регіональні семінари (навчальні, навчально-методичні, науково-практичні, науково-методичні, семінари-практикуми), наради (інструктивно-методичні, науково-методичні, науково-практичні), конференції, „круглі столи”, аукціони інтелектуальної власності, засідання творчих груп, тренінги, майстер-класи, школи вчителя-майстра, діяльність творчих спілок таких категорій працівників: завідуючих, методистів районних, міських методичних служб, директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної, науково-методичної роботи, керівників районних, міських методичних об’єднань вчителів різного фаху, керівників (учасників) фахових творчих спілок.

Важливими складовими роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період є проведення обласних етапів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”, конкурсу-огляду методичних кабінетів відділів, управлінь освіти міських рад і райдержадміністрацій на кращу організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; сучасної моделі навчально-виховного закладу; проведення обласних конкурсів: „Керівник навчального закладу”, „Кращий класний керівник”, „Керівник гуртка року”, „Конкурсу-захисту на кращий Web-сайт закладу освіти та Р(М)МК” тощо.

Робота з обдарованими дітьми здійснюється засобами організації роботи працівників Інститувту з педагогічними кадрами та вихованцями освітніх закладів. Ця система діяльності спрямована на виконання обласних програм „Вчитель” та „Обдарована дитина”, затверджених у 2003 році. В області запроваджено систему морального та матеріального заохочення обдарованих учнів і вчителів, які з ними працюють.

Щорічно проводяться шкільні, районні та обласні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням та інших.

Участь обдарованих учнів у різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, колоквіумах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Аналіз підсумків завершальних етапів різноманітних інтелектуальних турнірів та конкурсів, в яких учні області беруть активну участь, вказує на стабільні результати.

З метою розвитку літературних здібностей учнів на базі Інституту  працює літературна студія „Паростки”. Студійці вже видали кілька збірок власної поетичної творчості („Квіти землі”, „Дзвінкоросся”, „Поклик зорі”). Учні-вихованці літературної студії беруть активну участь у творчих літературних конкурсах.

Інституттом організовано роботу очно-заочної школи „Інтелектуал” як альтернативної форми підготовки обдарованої учнівської молоді до участі в інтелектуальних та творчих конкурсах, предметних олімпіадах, турнірах, у роботі якої беруть участь усі бажаючі школярі області, вчителі і науковці.

***

Науково-педагогічні працівники, методисти, співробітники наукових лабораторій  працюють над науково-дослідною темою „Модернізація форм і змісту підвищення кваліфікації управлінських  та педагогічних кадрів”.

За останні роки закладом підписано угоди про співпрацю з науковими установами Національної Академії педагогічних наук України та вищими навчальними закладами України, що дозволяє оптимізувати наукову діяльність і навчання персоналу закладу освіти. Напрями співпраці Інституту з науковими установамипов’язані з підготовкою педагогічних кадрів до реалізації актуальних завдань післядипломної та загальної середньої освіти.

Так, одним з актуальних напрямів розвитку закладу освіти є навчання персоналу. Особливу увагу приділено дистанційному навчанню, оволодінню технологіями організаційної психології. Таке навчання активно проводиться спільно з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Університетом менеджменту освіти НАПН України, Радою Європи та багатьма міжнародними фундаціями. Його результатом є підготовка управлінських і педагогічних кадрів до впровадження сучасних технологій менеджменту та організації навчально-виховного процесу.

Варто зазначити, що в останні роки спостерігається збільшення кількості об’єктів інноваційної діяльності: Інститут залучається до реалізації та впровадження таких освітніх проектів всеукраїнського рівня: програми „Intel® Навчання для майбутнього”; проекту «1 учень – 1 комп’ютер», проекту „Школа здоров’я”; спільно з організацією „Міжнародний шкільний проект в Україні” до впровадження програми „Майбутнє починається сьогодні”; комплексної програми формування навичок здорового способу життя у дітей (за проектом „Діалог”); проекту „Школа проти СНІДу” та інших.

Інститут видає електронне наукове фахове видання „Народна освіта”, співзасновниками якого є Інститут педагогіки НАПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого. Видання „Народна освіта” зареєстровано ВАК України як фахове електронне педагогічне видання. У складі редакційної колегії електронного видання активно працюють відомі в Україні та за її межами науковці, серед яких – О.Я. Савченко, В.І. Бондар, О.І. Пометун, Л.М. Карамушка. 

У рубриках видання представлено наукові статті, методичні, нормативно-правові матеріали. Окрема рубрика присвячена інтерактивному обговоренню проблем, порушених авторами статей.

***

На виконання Указу Президента України від 04.07.2005 №1013 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” в плануванні освітньої діяльності Інституту передбачено низку заходів для реалізації завдання створення національної системи моніторингу якості освіти, запровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання та участі загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.

З цією метою на базі КОІПОПК з 2005-2006 навчального року розпочав функціонування новий структурний підрозділ, що займається упровадженням в освітню практику регіону моніторингових технологій контролю якості освітньої діяльності, а також підготовкою до запровадження зовнішнього незалежного оцінювання.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Інституту сьогодні відбувається на основі науково обґрун­тованого добору комплексу методичних, психолого-педагогічних, організаційно-управлінських заходів, спрямо­ваних на забезпечення права особистості на професійний розвиток з урахуванням соціальних запитів, її здібностей, інтересів, життєвих планів, досвіду роботи тощо.

Створення системи вивчення професійних запитів педагогів у міжатестаційний період– це вимога часу. Центром моніторингу освіти розроблено і використовується комплекс методик для виявлення професійних запитів освітян, аналізу якісного рівня їхнього фахового зростання.Така система охоплює докурсовий період (І етап), період курсів підвищення кваліфікації (ІІ етап) і післякурсовий період (ІІІ етап).

Результати досліджень використовуються у подальшій роботі з освітянами.

Ще одним актуальним напрямом діяльності Інституту є формування інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи. З цією метою створено освітній портал  Інституту (http://академія.com.ua/), на якому представлено інформацію про наукову, навчально-методичну, науково-методичну роботу та інші напрями діяльності: сайт дистанційного навчання, сайт електронного наукового фахового видання „Народна освіта”, віртуальні навчальні кабінети, віртуальний освітній ресурс. На порталі функціонують дочірні сайти: сайт методичних розробок “Мій кращий урок”, сайт “Електронні навчально-методичні комплекси”. Отже, ця система є багатофункціональною, вона є системоутворювальним, об’єднуючим фактором функціонування інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону і виконує пріоритетну роль у розвитку регіональної системи освіти. Серед 1100 освітньо-наукових сайтів, зареєстрованих у каталозі “Наука і освіта” (лічильник MyCounter), портал займає стабільно високі позиції – у перших 50-ти, а в тематичному каталозі „Підвищення кваліфікації”  (лічильник I.UA) – освітній ресурс в першій п'ятірці.

***

Важливим напрямом педагогічної взаємодії є співпраця з вітчизняними і міжнародними вищими навчальними закладами та установами, організаціями, асоціаціями.

Інститут бере активну участь у реалізації освітніх проектів міжнародного рівня. Відповідно до угод про спільну діяльність Інституту співпрацює з Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститутом корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, ТОВ – НВП „Росток А.В.Т.”, видавництвом „Навчальна книга – Богдан” та іншими.

Входженню у світовий європейський простір сприяє участь та закладів освіти Київської області у міжнародних програмах і проектах. Нашими партнерами у співпраці є Гете-інститут, Корпус Миру Сполучених Штатів, Американські ради зі співробітництва в галузі освіти та вивчення мов, Міжнародна асоціація вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL), Британська Рада, Асоціація українських германістів, Французький культурний центр, Відділ культури і співробітництва у галузі французької мови при Посольстві Франції в Україні, Європейська асоціація освіти вчителів (ATEE).

Інститут співпрацює з Університетом Сан-Дієго (США): професор університету П.І. Сердюков консультує працівників Інституту з питань впровадження дистанційної форми навчання у систему післядипломної освіти.

***

Визнанням високого статусу закладу є нагородження Гран-Прі «Лідер післядипломної педагогічної освіти України – 2011» та Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти України – 2013» Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади», дипломами І ступеня Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» у 2014, 2015 роках, золотими медалями Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» протягом 2007–2015 років, Гран-Прі у 2016 році.