Друк

Вища та фахова передвища освіта

vnz2020

Заклади вищої, фахової передвищої освіти

Олімпіади, конкурси, конференції

Нормативно-правова база вищої, фахової передвищої освіти  та науки 

 

2019 рік став знаковим для подальшого розвитку вищої освіти в Україні.

6 червня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про фахову передвищу освіту», яким визначено порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та врегульовано суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначено компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.

У Законі сформовані основні вимоги до організації ефективного та результативного освітнього процесу, особливості забезпечення доступу до якісної фахової передвищої освіти, окреслені права та обов’язки учасників освітнього процесу тощо.

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації набувають статусу закладів фахової передвищої освіти із типом закладу – фаховий коледж і здійснюватимуть підготовку фахових молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії, здійснюватимуть підготовку за коротким циклом вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем.

З 2020 року у Київській області, відповідно до існуючої мережі (29 закладів вищої освіти), функціонують 6 закладів вищої освіти, з них: 3 університети, 1 академія, 2 інститути, та 23 заклади фахової передвищої освіти (далі – заклади вищої освіти).

У 2019/2020 навчальному році у закладах вищої освіти Київщини навчалося 28984 студенти, з яких за державним (регіональним) замовленням здобували вищу освіту 16432 особи, за кошти фізичних та юридичних осіб – 12552 особи; на денній формі навчалися 20984 студенти, на заочній – 8000 студентів (табл.5.1).

Підготовка фахівців за освітніми ступенями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» здійснювалася за 20 галузями знань: освіта; культура і мистецтво; гуманітарні науки; соціальні та поведінкові науки; управління та адміністрування; право; природничі науки; інформаційні технології; механічна інженерія; електрична інженерія; автоматизація та приладобудування; електроніка та телекомунікації; виробництво та технології; архітектура та будівництво; аграрні науки та продовольство; ветеринарна медицина; охорона здоров’я; соціальна робота; сфера обслуговування; транспорт (табл.5.2).

У 2019 році на навчання до закладів вищої освіти зараховано 5614 студентів, зокрема за регіональним замовленням зараховано 862 студенти, з них: за освітнім ступенем молодшого спеціаліста – 802 особи, за освітнім ступенем бакалавра – 60 осіб.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 01 березня 2019 року № 107 «Про деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням у Київській області в 2019 році» між департаментом освіти і науки та випускниками закладів загальної середньої освіти, які виявили бажання навчатися в закладах вищої освіти педагогічного спрямування, підписано 8 угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, з яких 4 випускники скористалися правом на пільговий вступ до педагогічних закладів вищої освіти.

З кожним роком прослідковується тенденція до зменшення абітурієнтів та відповідно контингенту студентів у закладах вищої освіти Київської області.

Контингент студентів за п’ять років

2015/2016 навчальний рік
2016/2017 навчальний рік
2017/2018 навчальний рік
2018/2019 навчальний рік
2019/2020 навчальний рік
32928
студентів
31921
студент
31140
студентів
30021
студент
28984
студенти

 

Отримали диплом фахівця з вищою освітою за п’ять років

2015/2016 навчальний рік
2016/2017 навчальний рік
2017/2018 навчальний рік
2018/2019 навчальний рік
2019/2020 навчальний рік
11804 випускники
11886 випускників
9371
випускник
9656 випускників
12301
випускник

Освітній процес у закладах вищої освіти області забезпечували 5335 працівників, зокрема 2633 викладачі, з яких 1160 осіб мають науковий ступінь та 768 – вчене звання.

 
Кількісно-якісний
викладацький склад у закладах вищої освіти за п’ять років
Навчальний рік Загальна кількість працюючих Кількість викладачів Науковий ступінь Вчене звання
Потреба
у кадрах
кількість % кількість %
2015/2016 5803 2580 955 37 692 27 18
2016/2017 5774 2668 997 37 725 27 21
2017/2018 5352 2747 1128 41 778 28 13
2018/2019 5203 2563 1126 44 760 30 18
2019/2020 5335 2633 1160 44 768 30 15

У системі освіти регіону функціонує п’ять закладів вищої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області педагогічного спрямування, в яких протягом 2019/2020 навчального року навчалося 1576 студентів.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснювалася за спеціальностями: «дошкільна освіта», «початкова освіта», «середня освіта» (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура, трудове навчання та технології), соціальна робота, фізична культура і спорт.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1412-р «Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 18 лютого 2020 року «Про управління закладами фахової передвищої освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України», 6 державних закладів фахової перевищої освіти, які мають статус окремих юридичних осіб, підпорядковано департаменту освіти і науки.

У зазначених закладах контингент складає 2460 студентів. Підготовка фахівців за освітнім ступенем «молодший спеціаліст» здійснювалася за галузями знань: освіта, виробництво та технології, культура і мистецтво, механічна і електрична інженерія, інформаційні технології, управління та адміністрування, архітектура та будівництво, соціальні та поведінкові науки, право, аграрні науки та продовольство.

З метою приведення установчих документів закладів вищої освіти у відповідність до вимог Закону України 06.06.2019 № 2745-УІІІ «Про фахову передвищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України 28.12.2019  № 1645 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти», закладами вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації розроблено Статути в новій редакції з урахуванням вимог вище зазначених нормативно-правових актів та подано на затвердження.

У 2019 році Комунальним вищим навчальним закладом Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» отримано ліцензію у сфері вищої освіти на підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «дошкільна освіта». У 2019 році коледжем розпочато проведення експерименту всеукраїнського рівня «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж».

З метою створення сучасного освітнього простору в Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну і Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі працювали над створенням центрів дорослих, відкриття яких заплановане на кінець 2020 року.

Для здійснення повноцінного освітнього процесу у закладах вищої освіти є достатня матеріально-технічна база, яка включає: будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше (табл. 5.4).

 

Сьогодні пріоритетами державної політики у сфері вищої освіти є:

-  якість,

-  інтеграція у європейський освітній і науковий простір,

-  освіта впродовж життя.

 

Пріоритети розвитку у сфері фахової передвищої освіти:

- створення сучасного освітнього простору в закладах фахової передвищої освіти шляхом ресурсного забезпечення, оновлення навчально-матеріальної бази (створення інформаційно-ресурсних центрів навчально-тренінгових класів, сучасних лабораторій, медіа класів, електронних бібліотек тощо);

- реорганізація закладів освіти, створення закладів нового типу, визначення базових закладів освіти для підготовки фахівців, робітничих кадрів за галузевим спрямуванням та оновлення переліку спеціальностей і професій;

- створення центрів освіти дорослих із запровадженням формальної, неформальної та інформальної форм освіти;

- продовження процесу інтеграції професійної освіти та виробництва шляхом впровадження елементів дуальної форми навчання;

- розвиток соціального партнерства;

- стажування викладачів та майстрів на базі підприємств з метою ознайомлення їх з новітніми виробничими технологіями;

- установлення зв’язків із зарубіжними партнерами.

 

Завдання фахової передвищої освіти на 2020/2021 н.р.:

- забезпечення якості фахової передвищої освіти з урахуванням потреб регіонального ринку праці;

- створення сучасного освітнього простору в закладах фахової передвищої освіти;

- модернізація мережі закладів фахової передвищої освіти;

- створення центрів освіти дорослих;

- передача закладів фахової передвищої освіти на регіональний рівень.