Друк

Вища освіта та наука

IMG 20171213 111852 9

Заклади вищої освіти

Олімпіади, конкурси, конференції

Нормативно-правова база вищої освіти та науки 

Вища та професійна (фахова передвища) освіта

У Київській області підготовку фахівців з вищою освітою здійснюють 29 закладів вищої освіти, серед них 3 університети, 1 академія, 2 інститути, 17 коледжів, 5 технікумів, 1 вище училище, з яких: 10 – комунальної форми власності, 15 – державної (з них 6 передано з державного фінансування на фінансування з обласного бюджету) та 4 – приватної.

Підготовка фахівців за освітніми ступенями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» здійснюється за 20 галузями знань: освіта; культура і мистецтво; гуманітарні науки; соціальні та поведінкові науки; управління та адміністрування; право; природничі науки; інформаційні технології; механічна інженерія; електрична інженерія; автоматизація та приладобудування; електроніка та телекомунікації; виробництво та технології; архітектура та будівництво; аграрні науки та продовольство; ветеринарна медицина; охорона здоров’я; соціальна робота; сфера обслуговування; транспорт.

З 2020 року у Київській області, відповідно до існуючої мережі, функціонуватиме лише 6 закладів вищої освіти, з них: 3 університети, 1 академія, 2 інститути, та 23 заклади фахової передвищої освіти, які згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту», віднесено до закладів професійної освіти.

З кожним роком прослідковується тенденція до зменшення абітурієнтів та відповідно контингенту студентів у закладах вищої освіти Київської області.

У 2019/2020 навчальному році у закладах вищої освіти Київщини навчається 28984 студенти, з яких за державним (регіональним) замовленням здобувають вищу освіту 16432 особи, за кошти фізичних та юридичних осіб – 12552 особи; на денній формі навчаються 20984 студенти, на заочній – 8000 студентів. На І курс зараховано на навчання 5614 студентів, на випускних курсах навчаються 12301 студент.

Контингент студентів за п’ять років

2015/2016 навчальний рік 2016/2017 навчальний рік 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчальний рік 2019/2020 навчальний рік
32928
студентів
31921
студент
31140
студентів
30021
студент
28984
студенти

Отримали диплом фахівця з вищою освітою за п’ять років

2014/2015
навчальний рік
2015/2016 навчальний рік 2016/2017 навчальний рік 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчальний рік
12936
випускників
11804
випускники
11886 випускників
9371
випускник
9656
випускників

Освітній процес у закладах вищої освіти області забезпечують 5335 працівників, зокрема 2633 викладачі, з яких 1160 осіб мають науковий ступінь та 768 – вчене звання.

Кількісно-якісний викладацький склад у закладах вищої освіти за п’ять років

Навчальний рік
Загальна кількість працюючих
Кількість викладачів
Науковий ступінь
Вчене звання
 
Потреба
у кадрах
кількість
%
кількість
%
2015/2016
5803
2580
955
37
692
27
18
2016/2017
5774
2668
997
37
725
27
21
2017/2018
5352
2747
1128
41
778
28
13
2018/2019
5203
2563
1126
44
760
30
18
2019/2020
5335
2633
1160
44
768
30
15

У системі освіти регіону функціонує п’ять закладів вищої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області педагогічного спрямування, в яких навчаються 1576 студентів.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснювалася за спеціальностями: «дошкільна освіта», «початкова освіта», «середня освіта» (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура, трудове навчання та технології), соціальна робота, фізична культура і спорт.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», 6 державних закладів вищої освіти, які мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку 10 до цього Закону, передано з державного фінансування на фінансування з обласного бюджету.

У зазначених закладах контингент складає 2460 студентів. Підготовка фахівців за освітнім ступенем «молодший спеціаліст» здійснювалася за галузями знань: освіта, виробництво та технології, культура і мистецтво, механічна і електрична інженерія, інформаційні технології, управління та адміністрування, архітектура та будівництво, соціальні та поведінкові науки, право, аграрні науки та продовольство.

У 2019 році на навчання до закладів вищої освіти за регіональним замовленням зараховано 862 студенти, з них: за освітнім ступенем молодшого спеціаліста – 802 особи, за освітнім ступенем бакалавра – 60 осіб.

У 2019 році на утримання закладів вищої освіти, підпорядкованих департаменту освіти і науки, передбачено 165440 тис. грн, з них коштів обласного бюджету – 150342 тис. грн, коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 15098 тис. грн. На стипендіальне забезпечення виділено 26076 тис. грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам зазначених закладів та стипендій студентам немає.

Завдання вищої освіти полягає у підготовці конкурентоспроможних висококваліфікованих кадрів здатних до самостійного мислення, і забезпечення прогресивного науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку суспільства.

Пріоритети розвитку у сфері вищої освіти:

-  забезпечення якості вищої освіти, яка ґрунтується на принципах академічної доброчесності;

-  інтеграція до європейського простору вищої освіти і наукових досліджень;

-  освіта впродовж життя.

Завдання професійної (фахової передвищої) освіти:

- забезпечення якості професійної освіти з урахуванням потреб регіонального ринку праці;

- створення сучасного освітнього простору в закладах професійної освіти;

- модернізація мережі закладів професійної освіти;

- створення центрів освіти дорослих;

- передача закладів професійної освіти, їх управління і фінансування на регіональний рівень.

Пріоритети розвитку у сфері професійної (фахової передвищої) освіти:

-  створення сучасного освітнього простору в закладах професійної освіти шляхом ресурсного забезпечення, оновлення навчально-матеріальної бази (створення інформаційно-ресурсних центрів навчально-тренінгових класів, сучасних лабораторій, медіа класів, електронних бібліотек тощо);

-  реорганізація закладів професійної освіти, створення закладів нового типу, визначення базових закладів освіти для підготовки фахівців, робітничих кадрів за галузевим спрямуванням та оновлення переліку спеціальностей і професій;

-  створення центрів освіти дорослих із запровадженням формальної, неформальної та інформальної форм освіти;

- продовження процесу інтеграції професійної (професійно-технічної) освіти та виробництва шляхом впровадження елементів дуальної форми навчання;

-  розвиток соціального партнерства;

- стажування викладачів та майстрів на базі підприємств з метою ознайомлення їх з новітніми виробничими технологіями;

-  установлення зв’язків із зарубіжними партнерами.